គារ៉ា ឃេ សេវាផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសអាមេរិក ធ្វើសម្ភាសប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 27 មិថុនា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

គារ៉ា ឃេ សេវាផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសអាមេរិក ធ្វើសម្ភាសប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។