ការបើកកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនដល់ក្រុមទីប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋមកពីវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ (ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ) ។

Posted 05 កុម្ភៈ 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ការបើកកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនដល់ក្រុមទីប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋមកពីវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ (ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ) ។