ការតែងតាំងមន្ដ្រីជាន់ខ្ព ស់កម

Posted 03 កុម្ភៈ 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ការតែងតាំងមន្ដ្រីជាន់ខ្ព ស់កម