ការថតរូបសហព្រះរាជអាជ្ញាដោយទូរទស្សន៍ន៍អាប៉េ លោក ជឿរី ហាមើ ។

Posted 31 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ការថតរូបសហព្រះរាជអាជ្ញាដោយទូរទស្សន៍ន៍អាប៉េ លោក ជឿរី ហាមើ ។