កម្មវិធីផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការប្រព្រិត្ដិកម្ម នៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម

Posted 07 កុម្ភៈ 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

កម្មវិធីផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការប្រព្រិត្ដិកម្ម នៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ដើម្បីពិភាក្សា "តួនាទីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា តាមវិទ្យុ FM102 (Press Officer& Deputy of National Co-Prosecutor) .