មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកការងារពត៌ត្រូវបានធ្វើសម្ភាសដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។

Posted 01 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកការងារពត៌ត្រូវបានធ្វើសម្ភាសដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។