និស្សិតច្បាប់១៤២នាក់ដឹកនាំដោយ DC-Cam មកទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។ វិទ្យុ ធំ១០២ ធ្វើសម្ភាសមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកការងារពត៌មាន ។

Posted 15 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

និស្សិតច្បាប់១៤២នាក់ដឹកនាំដោយ DC-Cam មកទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។ វិទ្យុ ធំ១០២ ធ្វើសម្ភាសមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកការងារពត៌មាន ។