ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន ផលិតកម្មទូរទស្សន៍សាក្សីអាស៊ី មកពីប្រទេសសិង្ហបូរី ។

Posted 12 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន ផលិតកម្មទូរទស្សន៍សាក្សីអាស៊ី មកពីប្រទេសសិង្ហបូរី ។