ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈថ្លែង សុន្ទរកថា អំពីអង្គជំនុំជម្រះ ទៅកាន់អ្នកការសែត ។

Posted 19 មករា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈថ្លែង សុន្ទរកថា អំពីអង្គជំនុំជម្រះ ទៅកាន់អ្នកការសែត ។