ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈត្រូវបានធ្វើសម្ភាសដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ណរ័វេស ។

Posted 28 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈត្រូវបានធ្វើសម្ភាសដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ណរ័វេស ។