ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋាបាលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ទូរទស្សន៍ជាតិ អន្ដរជាតិ និងអ្នកសារព័ត៌មាន ។

Posted 03 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋាបាលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ទូរទស្សន៍ជាតិ អន្ដរជាតិ និងអ្នកសារព័ត៌មាន ។