ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ៥០០នាក់ដឹកនាំដោយDC-Cam មកទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

Posted 25 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ៥០០នាក់ដឹកនាំដោយDC-Camមកទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។