ក្រុមមន្ដ្រីសិក្សាការងារដឹកនាំមកពីព្រឹទ្ធសភាទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

Posted 12 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

ក្រុមមន្ដ្រីសិក្សាការងារដឹកនាំមកពីព្រឹទ្ធសភាទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។