សន្និសិទកាសែតដែលណែនាំដល់មន្ដ្រីយុត្ដិធម៌ជាតិនិងអន្ដរជាតិ ។

Posted 07 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ