តើចុងចោទមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ចុងចោទ (ជនត្រូវចោទ និង ជនជាប់ចោទ) មានសិទ្ធិការពារខ្លួននៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិ។ សិទ្ធិខ្លះនៃសិទ្ធិទាំងអស់នោះមាន៖ សិទ្ធិទទួលបាននូវសវនាការមួយត្រឹមត្រូវនិងជាសាធារណៈ សិទ្ធិត្រូវបានគេសន្មតថាមិនមានកំហុសរហូតទាល់តែត្រូវបានតុលាការកាត់សេចក្តីថាមានទោស សិទ្ធិមានមេធាវីទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនទោះជាមេធាវីមានសញ្ជាតិខ្មែរឬបរទេស សិទ្ធិមានពេលវេលានិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមេធាវីរៀបចំការពារក្តី សិទ្ធិទទួលបានមេធាវីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រសិនបើចុងចោទមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយទៅលើការជួលមេធាវី និង សិទ្ធិត្រួតពិនិត្យសាក្សីដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើរូបគាត់។