តើជនជាប់ចោទនឹងទទួលទោសអ្វីខ្លះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាគាត់មានទោស?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ទោសអតិបរមាគឺការដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ហើយការដាក់ទោសអប្បរមាគឺការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល៥ឆ្នាំ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតទេ។ បន្ថែមពីលើនេះ តុលាការអាចបញ្ជាឲ្យធ្វើការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ ឬថវិកា ដែលចុងចោទទទួលបានមិនស្របច្បាប់ ឬដោយការប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានរឹបអូសនឹងត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋ។