តើជនរងគ្រោះអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីយ៉ាងដូចម្ដេច?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ជនរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាអំពីបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយដែល​ពួក​គាត់ជឿថាត្រូវបានប្រព្រឹត្ត។

ជនរងគ្រោះដែលទទួលការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូចិត្ត និងខូចខាតសម្ភារៈដោយសារ​តែ​ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការ​ អាចដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើមេធាវីរបស់ខ្លួន។ បើសិនត្រូការជំនួយ អ.វ..ក នឹងជួយជនរងគ្រោះក្នុង​​​ការរៀបចំតំណាង​រួម​ផ្នែកច្បាប់។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏អាចរៀបចំសកម្មភាព​របស់ខ្លួន ដោយ​ចូល​ជា​សមាជិកសមាគម​ជន​រង​គ្រោះ​។ក្នុងករណីដែលសំណុំរឿងត្រូបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួនពីររូប (ជាតិមួយរូប និងអន្តរជាតិមួយរូប) នឹងសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើជាតំណាងផលប្រយោជន៍ឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។

ជនរងគ្រោះដែលចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការតុលាការ ក្នុងនាមជាអ្នកប្តឹងម្មតា ឬដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូបំពេញទម្រង់បែបបទព័ត៌មាន ហើយផ្ញើទៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ។ សូមកត់សម្គាល់ផងដែថា ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង​​​ ០០២ បានបិទតាំងពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតែអាច​​ដាក់ពាក្យបណ្តឹងបានគ្រប់ពេល។

            ទម្រង់បែបបទនៃពាក្យបណ្តឹង អាចសុំពីអង្គភាពគាំពារ​ជនរង​គ្រោះ​តាមអាស័យដ្ឋាខាងក្រោ។ ទម្រង់បែបបទនេះក៏អាចទទួលយកបានពីគេហទំព័ររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ​​កម្ពុជា www.eccc.gov.kh និងនៅតាមបណ្តា​អង្គការដៃគូនានា។ (សូមមើលទំព័រប្រភពព័ត៌មាន)

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៩១