តើនឹងមាន​អ្វី​កើតឡើង​ ប្រសិនបើសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬក៏​សហចៅក្រម​​ស៊ើបអង្កេត​ មិនយល់​ស្រប​គ្នា​ ថាតើ​ត្រូវ​បញ្ជូនឬមិនបញ្ជូន​រឿងក្តី​ទៅ​ជំនុំជម្រះ?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ទាំងសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នឹងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវការព្រមព្រៀងគ្នា ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគាត់មិនអាចឈានដល់ការឯកភាពគ្នានោះទេ ពេលនោះ ចៅក្រម៥រូបមកពីអង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនឬមិនបញ្ជូនរឿងក្តីទៅជំនុំជម្រះ។ ចៅក្រម ឬសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កម្ពុជាតែឯង ឬអន្តរជាតិតែឯង មិនអាចធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបញ្ជូនរឿងក្តីណាមួយទៅកាត់សេចក្តីបានឡើយ។