តើត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ដូចម្តេច​ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ​ចង់​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អំពី​នរណា​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ជឿជាក់​ថា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ក្នុងអំឡុង​របប​ខ្មែរក្រហម?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

ប្រសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានដែលអ្នកគិតថាវាអាចជួយដល់ព្រះរាជអាជ្ញា ឬអ្នកការពារក្តី ពេលនោះអ្នកអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឬតាមរយៈអង្គការអន្តរការី (សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានទំព័រ ប្រភពព័ត៌មាន)។ ជនរងគ្រោះនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌មានទាក់ទិន អាចផ្ញើព័ត៌មាននេះចូលទៅទម្រង់បែបបទព័ត៌មានសម្រាប់ជនរងគ្រោះ ហើយដាក់ជូនទៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ។