អត្ថបទព័ត៌មាន

ពីធីស្បថរបស់មន្ដ្រីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ និង ឯកសារ

មន្ដ្រីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់និងឯកសារចំនួន ១៩ រូប ស្បថនិងសច្ចាថានឹងធ្វើការ ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយសំងាត់ និង ធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាព មន្ដ្រីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់និងឯកសារចំនួន ១៩ រូប ស្បថនិងសច្ចាថានឹងធ្វើការ ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយសំងាត់ និង ធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាព

សហមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទ ឈ្មោះ កាំង ហ្គិចអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានធ្វើការប្ដឹងឧទ្ឋរណ៍ (សូមអាន សារណាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍)

កាលពីថ្ងែទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៧ លោកមេធាវី ការ សាវុត្ថ និងលោកមេធាវី ហ្រង់ស័រ រូ ដែលជា សហមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទឈ្មោះ កាំង ហ្គិចអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានធ្វើការប្ដឹងឧទ្ឋរណ៍ ប្រឆាំងនឹង ដីកាសំរេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទនេះ ដែលសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតនៃ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញបានចេញកាលពី ថ្ងែទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ ។ សំណុំរឿងនេះ ត្រូវបានបញ្ទូនទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ហើយអង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចាត់ការលើសំណុំ រឿងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះ

អង្គបុរេជំនុំជម្រះសូមអញ្ជើញអង្គការនានា និង សាធារណៈជន ធ្វើសារណាសង្ខេប ទាក់ទងនឹង បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ទល់នឹង ដីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (សូមមើលក្នុង សេចក្ដីជូនដំណឹង <http://10.180.200.242/km/node/7588/cabinet/press/30/Pre-trial_statement…;¦ អង្គបុរេជំនុំជម្រ

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពីរថ្ញៃ

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានរយៈពេលពីរថ្ញៃ អំពីវិធានទូទៅក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិ និង បញ្ហាប្រឈមមុខ អ.វ.ក.ត ដែលបង្រៀនដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ John Cerone មកពីសាលាច្បាប់ New England . ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានរយៈពេលពីរថ្ញៃ អំពីវិធានទូទៅក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិ និង បញ្ហាប្រឈមមុខ អ.វ.ក.ត ដែលបង្រៀនដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ John Cerone មកពីសាលាច្បាប់ New England ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី) វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី)

Pagination