អត្ថបទព័ត៌មាន

ពីធីស្បថរបស់មន្ដ្រីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ និង ឯកសារ

មន្ដ្រីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់និងឯកសារចំនួន ១៩ រូប ស្បថនិងសច្ចាថានឹងធ្វើការ ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយសំងាត់ និង ធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាព មន្ដ្រីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់និងឯកសារចំនួន ១៩ រូប ស្បថនិងសច្ចាថានឹងធ្វើការ ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយសំងាត់ និង ធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាព

សហមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទ ឈ្មោះ កាំង ហ្គិចអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានធ្វើការប្ដឹងឧទ្ឋរណ៍ (សូមអាន សារណាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍)

កាលពីថ្ងែទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៧ លោកមេធាវី ការ សាវុត្ថ និងលោកមេធាវី ហ្រង់ស័រ រូ ដែលជា សហមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទឈ្មោះ កាំង ហ្គិចអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានធ្វើការប្ដឹងឧទ្ឋរណ៍ ប្រឆាំងនឹង ដីកាសំរេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទនេះ ដែលសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតនៃ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញបានចេញកាលពី ថ្ងែទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ ។ សំណុំរឿងនេះ ត្រូវបានបញ្ទូនទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ហើយអង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចាត់ការលើសំណុំ រឿងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះ

អង្គបុរេជំនុំជម្រះសូមអញ្ជើញអង្គការនានា និង សាធារណៈជន ធ្វើសារណាសង្ខេប ទាក់ទងនឹង បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ទល់នឹង ដីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (សូមមើលក្នុង សេចក្ដីជូនដំណឹង <http://10.180.200.242/km/node/7588/cabinet/press/30/Pre-trial_statement…;¦ អង្គបុរេជំនុំជម្រ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី) វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី)

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពីរថ្ញៃ

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានរយៈពេលពីរថ្ញៃ អំពីវិធានទូទៅក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិ និង បញ្ហាប្រឈមមុខ អ.វ.ក.ត ដែលបង្រៀនដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ John Cerone មកពីសាលាច្បាប់ New England . ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានរយៈពេលពីរថ្ញៃ អំពីវិធានទូទៅក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិ និង បញ្ហាប្រឈមមុខ អ.វ.ក.ត ដែលបង្រៀនដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ John Cerone មកពីសាលាច្បាប់ New England ។

សិក្ខាសាលាសំរាប់មន្ដ្រីនគរបាលយុត្ដិធ៌ម

សិក្ខាសាលាសំរាប់មន្ដ្រីនគរបាលយុត្ដិធ៌ម ត្រូវបានរៀបចំដោយ វិទ្យាស្ថានអន្ដរជាតិ សំរាប់ការស៊ើបអង្កេត រឿងឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាមួយនឹងជំនួយដែលទទួលបានពី រដ្ឋាភិបាល ស្វីស ញូសេឡែន អង្គការ ្ពថៀនត ថាចេ=និង រួមទាំ ងថវិការរបស់ អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ។ សិក្ខាសាលាសំរាប់មន្ដ្រីនគរបាលយុត្ដិធ៌ម ត្រូវបានរៀបចំដោយ វិទ្យាស្ថានអន្ដរជាតិ សំរាប់ការស៊ើបអង្កេត រឿងឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាមួយនឹងជំនួយដែលទទួលបានពី រដ្ឋាភិបាល ស្វីស ញូសេឡែន អង្គការ OSJI និង រួមទាំងថវិការរបស់ អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ។

គណៈកម្មាធិការរៀបចំវិធានផ្ទៃក្នុងជួបប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាងនៃវិធានផ្ទៃក្នុង

គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យវិធានផ្ទៃក្នុងនៃ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានជួប និង ពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាង នៃវិធានផ្ទៃក្នុង (សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន) ។ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យវិធានផ្ទៃក្នុងនៃ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានជួប និង ពិភាក្សាលើសេចក្ដីព្រាង នៃវិធានផ្ទៃក្នុង (សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន) ។

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ចៅក្រម

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ចៅក្រម បានប្រព្រិត្ដិឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើការ ពីចារណា លើវិធានផ្ទៃក្នុង សំរាប់ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា និង វិភាគលើមតិដែលទទួលបានពីសាធារណៈជន និង អង្គការផ្សេងៗ ។ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ចៅក្រម បានប្រព្រិត្ដិឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើការ ពីចារណា លើវិធានផ្ទៃក្នុង សំរាប់ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា និង វិភាគលើមតិដែលទទួលបានពីសាធារណៈជន និង អង្គការផ្សេងៗ

ការចូលរួមសន្និសិទអំពី មេរៀនទីមរ័ខាងកើត

គណៈប្រតិភូ១០រូបរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញមន្ដ្រីតុលាការ៥រូប និងមន្ដ្រីជាន់ខ្ខ ស់ ៥រូបទៀតខាងការិយាល័យរដា្ឋបាលបានចូលរួម សន្និសិទអំពី“បទពិសោធន៍ដែលបានកើតទ្បើងនៅទីមរ័ខាងកើត” ក្នុងទីក្រុងបាងកក ដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយសកលវិទ្យាល័យ ផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឈ្មោះរបស់សាកលវិទ្យាល័យប៉ឺកឃ្លីនៃរដ្ឋកាលីវ៉កញ៉ា និងមជ្ឈមណ្ឌល ែាសត-ឺសេត ដែលមានស្នាក់ការធំ នៅទីក្រុងហូណូលូលូ រដ្ឋហាវ៉ៃ ។

Pagination