កម្ម​សិក្សា​របស់​អ.វ.ត.ក បាន​នាំ​យក​ប្រ​ជាពលរដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៧០ ០០០ នាក់ ទៅ​ទស្សនៈ​កិច្ច​មន្ទីរ ស២១ វាល​ពិឃាត​បឹង​ជើង​ឯក និងចូល​រួម​​ស្ដាប់​សវនាការ​

Posted 22 ធ្នូ 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 ធ្នូ 2015
កាលបរិច្ឆេទ

កម្មវិធីកម្មសិក្សាបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស ហើយនិងអាជ្ញាធរប្រមាណ ៧០ ០០០ នាក់ ទូទាំង២៤ រាជធានី ខេត្ដ បានទៅទស្សនៈកិច្ចមន្ទីរសន្ដិសុខ ស២១ អ.វ.ត.ក និងចូលរួមស្ដាប់សវនាការ។