ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន៣៥០មកពីខេត្តកំពត ដើម្បីទស្សនា គុកទួលស្លែង ជើងឯក និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។

Posted 10 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន៣៥០មកពីខេត្តកំពត​ ដើម្បីទស្សនា គុកទួលស្លែង ជើងឯក និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។