លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ជួបប្រជុំជាមួយលោក កែវ និមល ប្រធានសមាគមសារពត៌មាន។

Posted 10 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការសាធារណ ជួបប្រជុំជាមួយលោក កែវ និមល ប្រធានសមាគមសារពត៌មាន។