នេត្រ ភ័ក្រ្តា មន្រ្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្រុកភ្នំស្រុក។

Posted 10 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

នេត្រ ភ័ក្រ្តា មន្រ្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្រុកភ្នំស្រុក។