ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសថា ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ វេលាម៉ោង ១០ព្រឹក នៅសាលសវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន: PR-KAING GUEK EAV _DUCH_ SUPREME COURT CHAMBER JUDGEMENT TO BE PRONOUNCED ON FRIDAY, 3 FEBRUARY 2012-KHMER