កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​នៃ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២០-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦ (២)