អៀង ធីរិទ្ធ នៅក្នុង​សវនាការ​ចំពោះមុខ​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ - ៩ ​កក្កដា ២០០៨