សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០១ - ថ្ងៃ ២១ និង ២៧ កក្កដា ២០០៩