សាធារណជននៅក្នុងសវនាការ​សំណុំរឿង ០០២ - ៣០ មេសា ២០១២