ទស្សនកិច្ច​របស់​​គណៈប្រតិភូ​មកពី​ស្ថានទូត ណូវែល ហ្សេឡង់ ប្រចាំនៅទីក្រុង​បាងកក

លោកស្រី អាណែស ឃីដជ្លី លែដឡ លេខាទី២​នៃ​ស្ថានទូត នូវែលហ្សេឡង់ ប្រចាំនៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក។

Description of group

លោកស្រី អាណែស ឃីដជ្លី លែដឡ លេខាទី២​នៃ​ស្ថានទូត នូវែលហ្សេឡង់ ប្រចាំនៅ​ទីក្រុង​បាងកក (ស្តាំ) ជួបជាមួយ​ឯកឧត្តម ក្រាញ់​ តូនី ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ អ.វ.ត.ក​ ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Nationality of participants
នូវែលហ្សេឡង់
ECCC participants

ក្រាញ់​ តូនី

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
Event Date