ទស្សនកិច្ច​របស់ រ៉ាម៉ា យ៉ាដេ រដ្ឋលេខាធិការ​បារាំង ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​បរទេស​និង​សិទ្ធិមនុស្ស - ២៤ មេសា ២០០៨