ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩