ការធ្វើ​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​បញ្ចប់​ការពិភាក្សា​ដេញដោល​ក្នុង​សំណុំរឿង០០១