ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្តកំពត​រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ចំនួន ៣០០នាក់​​មកពី​​ខេត្តកំពត​​បាន​​មក​​ចូលរួម​​ក្នុង​​ដំណើរ​​ទស្សនកិច្ច​​មកកាន់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Date
Province
កំពត
Event Date