ដំណើរ​ទស្សនកិច្ចសិក្សា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពត​រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក