ទស្សនកិច្ច​របស់​និស្សិត​ច្បាប់​មកពី​អាមេរិក ថ្ងៃ៨ មិថុនា ២០១២