ទស្សនកិច្ច​របស់​និស្សិត​ច្បាប់​មកពី​អាមេរិក

Date

ក្រុមនិស្សិត​និង​សាស្រ្តា​ច្បាប់​ចំនួន ២៥នាក់ មកពី​សាលា Touro College Law Center នៅ​ញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក។ ពួកគេ​បាន​ស្តាប់​បទឧទ្ទេសនាម​របស់​លោក ឡាស អូលសិន មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​ច្បាប់ និង​លោក សូ ម៉ូស្សេនី សមាជិក​ក្រុម​ការពារក្តី​លោក អៀង សារី។

Description of group

និស្សិតនិងសាស្រ្តាចារ្យច្បាប់មកពីសាលា Touro College Law Center នៅញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក

Nationality of participants
អាមេរិក
Activity
ផ្តល់បទឧទ្ទេសនាម
ECCC participants

លោក ឡាស ​អូលសិន
លោក សូ ម៉ូស្សេនី

Total number of visitors
២៥
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
២៥