មន្ត្រី​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក

Date

មន្ត្រីមកពី​គណៈ​កម្មការ​កិច្ចការ​បរទេស​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ព្រមទាំង​​​ជួប​សំណេះ​សំណាល​​ជាមួយ​​ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធាន​រដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ អ.វ.ត.ក និងលោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក អនុប្រធាន​រដ្ឋបាល និង​តាមដាន​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២។

Description of group

បុគ្គលិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា

Nationality of participants
អាមេរិក
Activity
តាមដានសវនាការ និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាល
ECCC participants

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី
លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)