ទស្សនកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំ​​ដោយ អ.វ.ត.ក