ការផ្តល់បទបង្ហាញនៅវិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណះ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ និង ឆ្លើយ​សំណួរ ដែល​សួរ​ដោយ​និសិត្ស​នៅ​វិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោក ក្នុង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។

Date
Province
កំពង់ស្ពឺ
Name of school/university
វិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោក
Number of students
N/A