ការចែកសៀវភៅសាលក្រម​សំណុំរឿង០០១ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០