អ្នកចូលរួម​​តាមដាន​​សវនាការ​​សំណុំ​រឿង០០២​ នៅ អ.វ.ត.ក មាន​​ចំនួន​​លើស​ពី ៥០,០០០ នាក់ ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២