ទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិក Rotary Peace នៅអ.វ.ត.ក

Date

និស្សិតចំនួន ២៥នាក់មកពីវិទ្យាស្ថាន Rotary Peace នៃសាកលវិទ្យាល័យ ជូឡាឡុងកនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១២។ ពួកគេ​បាន​ទទួលបទឧទ្ទេសនាមពីតំណាងខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណ ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា និងអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី។

Description of group

25 students from the Rotary Peace Center at Chulalongkorn University visited the ECCC 14 August 2012. They were briefed by reprersentatives from the Public Affairs Section, the Office of the Co-Prosecutors and the Defence Support Section.

Activity
Briefings + hearing
ECCC participants

Lars Olsen, Eric Husketh, Yet Chakriya, Keith Raynor

Total number of visitors
25