ទស្សន​​​កិច្ច​​របស់​​និស្សិត​​មក​​ពី​​កម្មវិធី​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធនធាន​​យុវជន​​នៅអ.វ.ត.ក

Date

ក្រុមនិស្សិតចំនួន ៦០នាក់នៃកម្មវិធី​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធនធាន​​យុវជន​​បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ.វ.ត.ក ហើយបានចូលរួមស្តាប់សវនាការនៃសំណុំរឿង ០០២នៅថ្ងៃទី ១៦​ សីហា ២០១២។ ពួកគេបានផ្តល់បទឧទ្ទេសនាមដោយលោក នេត ភក្រ្តាមុនពេលចួលរួមសវនាការ។

Description of group

A group of 60 students organized by the Youth Resource Development Program (YRDP) visited the ECCC and attended the Case 002 trial hearing on 16 August 2012. They were briefed by Press Officer Neth Pheaktra prior to enterering the trial hearing.

Nationality of participants
Cambodia
Activity
Briefings + hearing
ECCC participants

NETH Pheaktra

Total number of visitors
60
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
60