អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​​លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១២ នៅខេត្តសៀមរាប សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សំណុំរឿង ០០២

អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​លើកទី៣ ក្នុងឆ្នាំ២០១២នេះ នៅ​ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុង​ចំណោម​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ចំនួន ៣៨៦៤នាក់ នៃសំណុំរឿង០០២។ វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​នេះ​នឹង​ធ្វើ​នៅ​សណ្ឋាគារ អលសិនអង្គរប៉ារ៉ាឌី នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤:០០ រសៀល។ (អត្តសញ្ញាណ​របស់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នឹង​ត្រូវបាន​រក្សា​ជា​សម្ងាត់) ។

វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់នេះ​មាន​គោល​បំណង៖ (១)ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​អំពី​ការវិវឌ្ឍ​របស់ អ.វ.ត.ក ទាក់ទង​នឹង​សំណុំរឿង ០០២ ដល់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី (២) ដើម្បី​ឲ្យ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទទួល​បាន​ការពន្យល់​ពី​មេធាវី​របស់ខ្លួន នូវ​ដំណើការ​នៃ​ការបំបែក​នីតិវីធី​សំណុំរឿង ០០២ ដែល​កំពុង​ជម្រះក្តី​ជាផ្នែក​តូចៗ​ដាច់​ពី​គ្នា​ និង (៣) ដើម្បី​ឲ្យ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំងនោះ​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន។

ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ២០០នាក់ ធ្វើដំណើរ​មកពី​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​និង​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ៣ ៨៦៤នាក់ ដែល​មិនធ្លាប់​បាន​ចូលរួម​ស្តាប់​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២ នេះទេ។ វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​នេះ​នឹង​ផ្តល់​ឱកាស​ពិសេស​សម្រាប់​មេធាវី​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី និង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ២០០ នាក់ បាន​ជួបគ្នា​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពន្យល់​អំពី​ការវិវឌ្ឍ​របស់​សំណុំរឿង ០០២ និង​ស្វែង​យល់​អំពី​ដំណាក់កាល​ដែល​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទទួល​រងគ្រោះ​ដោយ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្សេងៗគ្នា ត្រូវរួម​នៅក្នុង​ដំណើរការ​កាត់សេចក្តី​ជាផ្នែកៗ​ដាច់ពី​គ្នា​នេះ។

អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​មាន​ផែនការ​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​ចំនួន ៨ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២-២០១៣ ដែល​ជា​ផ្នែក​នៃ​គម្រោង “ការ​ចូលរួម​របស់​ជនរងគ្រោះ​ប្រកប​ដោយ​អត្ថន័យ​ក្នុង​ដំណើការ​នីតិវិធី អ.វ.ត.ក។ កាលពីឆ្នាំ ២០០៩- ២០១១ អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​បាន​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​ចំនួន១៤ ស្ថិត​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គម្រោង “ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ដល់​ការ​ចូលរួម​របស់​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​ដំណើការ​នីតិវិធី អ.វ.ត.ក”។