កាលវិភាគ​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង ០០២ សម្រាប់​ចុង​ឆ្នាំ២០១២

តារាងកាលវិភាគបណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង ០០២ សម្រាប់​រយៈពេល​ដែល​នៅ​សេសសល់​នៃ​ឆ្នាំ២០១២ ឥឡូវនេះ​ត្រូវបានផ្សាយ​ជាសាធារណៈ។ សូម​កត់​សម្គាល់​ថា អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​អាច​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​កាលវិភាគ​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង។

សូម​ចូល​មើល​កាលវិភាគ​តុលាការ​នៅក្នុង​គេហទំព័រ​របស់ អ.វ.ត.ក ឲ្យ​បាន​ញឹកញាប់ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​បំផុត​អំពី​កាលវិភាគ​របស់​តុលាការ។ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​នឹង​ផ្អាក​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង ០០២ ពីថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ហើយ​នឹង​បន្ត​សវនាការ​ឡើងវិញ​នៅថ្ងៃ​ទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣។

សូមមើល​កាលវិភាគ​សវនាការ​សម្រាប់​ចុងឆ្នាំ២០១២ នៅ៖

http://www.eccc.gov.kh/event/court-schedule