អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១២ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹង​រៀបចំ​វេទិកាថ្នាក់តំបន់​លើកទី៤ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ សម្រាប់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុងសំណុំ​រឿង០០២។ វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​នេះ​នឹង​ធ្វើ​នៅ​សណ្ឋារគារ​ឆ្នេរជលសារ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:០០ រសៀល។ (អត្តសញ្ញាណ​របស់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នឹង​ត្រូវ​រក្សា​ជាសម្ងាត់) ។

វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​នេះ​មាន​គោលបំណង (១) ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​អំពី​ដំណើរ​វិវឌ្ឍន៍​របស់ អ.វ.ត.ក ទាក់ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង ០០២ ដល់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី (២) ដើម្បី​ឲ្យ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទទួល​បាន​ការពន្យល់​ពី​មេធាវី​របស់ខ្លួន​នូវ​ដំណើការ​នៃ​ការ​បំបែក​នីតិវីធី​សំណុំរឿង ០០២ ដែល​កំពុង​ជម្រះក្តី​ជាផ្នែក​តូចៗ​ដាច់​ពី​គ្នា​និង (៣) ដើម្បី​ឲ្យ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំងនោះ​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិ​របស់ខ្លួន។

ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ២០០នាក់ ធ្វើដំណើរ​មកពី​ខេត្តព្រះសីហនុ កំពត កោះកុង និង​កំពង់ស្ពឺ និង​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ៣ ៨៦៤ នាក់ ដែល​មិនធ្លាប់​បាន​ចូលរួម​ស្តាប់​សវនាការ​នៃ​សំណុំរឿង០០២ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ នេះទេ។ វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់នេះ​នឹង​ផ្តល់​ឱកាស​ពិសេស​សម្រាប់​មេធាវី​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី និង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ទាំង ២០០នាក់ បាន​ជួបគ្នា​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពន្យល់​អំពី​ដំណើរ​វិវឌ្ឍន៍​របស់​សំណុំរឿង ០០២ និង​ស្វែងយល់​អំពី​ដំណាក់កាល​ដែល​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ទទួល​រងគ្រោះ​ដោយ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្សេងៗគ្នា ត្រូវរួម​នៅក្នុង​ដំណើរការ​ជំនុំជម្រះ​សេចក្តីជា​ផ្នែកៗ​ដាច់ពីគ្នានេះ។

អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​មាន​ផែនការ​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​ចំនួន ៨ ក្នុងឆ្នាំ២០១២-២០១៣ ក្នុង​គម្រោង “ការចូលរួម​របស់​ជនរងគ្រោះ​ប្រកប​ដោយ​អត្ថន័យ​ក្នុង​ដំណើការ​នីតិវិធី អ.វ.ត.ក”។ ចន្លោះឆ្នាំ ២០០៩-២០១១ អង្គភាព គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​បាន​រៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់តំបន់​ចំនួន ១៤ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គម្រោង “ការធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង​ដល់ការ​ចូលរួម​របស់​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​ដំណើការ​នីតិវិធី អ.វ.ត.ក”។