និស្សិតមកពីអង្គការ ស្នាម​ញញឹម​នៃ​កុមារ តាមដាន​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២