សំណុំរឿង ០០២ - សវនាការថ្ងៃទី ១៧០

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់លោក ជួន ធី។ សាធារណជន​ចំនួន ៤០៥នាក់ តាមដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : ៤០៥ persons